1. Databeskyttelse i overblik

Generelle bemærkning
Følgende punkter giver et enkelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger dette websted. Personlige data er alle data, hvormed du kan identificeres personligt. For detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse, henvises til vores privatlivspolitik, der er anført under denne tekst.

Dataindsamling på denne hjemmeside
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?
Databehandling på dette websted udføres af webstedets operatør. Du kan finde kontaktoplysningerne på webstedsoperatøren i afsnittet "Oplysninger om den dataansvarlige" i denne databeskyttelseserklæring.

Hvordan indsamler vi dine data?
Nogle af dine data indsamles, når du giver dem til os. Det kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular. Andre data indsamles automatisk eller med dit samtykke, af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Det er hovedsageligt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på denne hjemmeside.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at sikre fejlfri levering af hjemmesiden. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?
Du har til enhver tid ret til at modtage gratis information om oprindelsen, modtageren og formålet med dine gemte personlige data. Du har også ret til at anmode om korrektion eller sletning af disse data. Hvis du har givet dit samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, på et senere tidspunkt. Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data, under visse omstændigheder. Desuden har du ret til at indgive en klage, til den rette tilsynsmyndighed. Du kan til enhver tid kontakte os vedrørende dette og andre spørgsmål om databeskyttelse.

2. Hosting

Vi hoster indholdet på vores hjemmeside hos følgende udbyder:

Ekstern hosting
Denne hjemmeside er hostet eksternt. De personlige data, der indsamles på dette websted, gemmes på hosterens servere. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til, IP-adresser, kontaktanmodninger, meta- og kommunikationsdata, kontraktlige data, kontaktoplysninger, navne, adgang til hjemmesiden og andre data genereret via en hjemmeside. Ekstern hosting udføres med henblik på kontraktopfyldelse over for vores potentielle og eksisterende kunder (art. 6 stk. 1 lit. b GDPR) og i interesse for en sikker, hurtig og effektiv levering af vores onlinetilbud af en professionel udbyder (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR). Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, udføres behandlingen udelukkende på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a GDPR og § 25 stk. 1 TTDSG, for så vidt samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger i brugerens terminalenhed (f.eks. device fingerprinting) som defineret i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Vores hoster(s) vil kun behandle dine data i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde deres forpligtelser og følge vores instruktioner i forhold til sådanne data. Vi bruger følgende hoster(s) hosting.com HOSTING.DE GmbH Franzstr. 51, 52064 Aachen, Tyskland Jobbehandling Vi har indgået en kontrakt om ordrebehandling (AVV) for brugen af ovennævnte tjeneste. Dette er en kontrakt, der kræves i henhold til databeskyttelsesloven, og som sikrer, at denne tjeneste kun behandler personoplysninger om vores besøgende på hjemmesiden i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

3. Generelle bemærkninger og obligatoriske oplysninger

Beskyttelse af data
Operatørerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesbestemmelser og denne databeskyttelseserklæring. Når du bruger denne hjemmeside, indsamles der forskellige personlige data. Personlige data er data, der kan bruges til at identificere dig personligt. Denne privatlivspolitik forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål det sker. Vi vil gerne påpege, at datatransmission på internettet (f.eks. kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. Fuldstændig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig. Bemærkninger om den ansvarshavende: Den dataansvarlige for denne hjemmeside er:

Dionysos PropCo Aps
C/O SF-M ApS
Kalvebod Brygge 39, 4.
1560 København V
Telefon: +45 31261342
E-mail: info@sf-m.dk

Den dataansvarlige er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser osv.).

Opbevaringsperiode
Medmindre der er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne privatlivspolitik, forbliver dine personlige data hos os, indtil formålet med at behandle dataene ikke længere gælder. Hvis du fremsætter en berettiget anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre juridisk tilladte grunde til at opbevare dine personlige data (f.eks. opbevaringsperioder i henhold til skatte- eller handelslovgivning); i sidstnævnte tilfælde vil dataene blive slettet, når disse grunde ikke længere er gældende.

Generel information om det juridiske grundlag for databehandling på denne hjemmeside
Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. a GDPR eller art. 9, stk. 2, lit. a GDPR, hvis særlige kategorier af data behandles i henhold til art. 9, stk. 1 GDPR. I tilfælde af udtrykkeligt samtykke til overførsel af personoplysninger til tredjelande udføres databehandling også på grundlag af art. 49, stk. 1, litra a, i GDPR. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller til adgang til oplysninger i din terminalenhed (f.eks. via enhedens fingeraftryk), udføres databehandlingen desuden på grundlag af § 25, stk. 1 i TTDSG. Dette samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller for gennemførelsen af foranstaltninger forud for en kontrakt, behandler vi dine data på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, i GDPR. Hvis dine data er nødvendige for opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, behandler vi dem desuden på grundlag af art. 6, stk. 1, litra c i GDPR. Desuden kan databehandlingen udføres på grundlag af vores legitime interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR. Oplysninger om det relevante retsgrundlag i hvert enkelt tilfælde findes i de følgende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.

Modtagere af personlige dat
I forbindelse med vores forretningsaktiviteter samarbejder vi med forskellige eksterne organisationer. I nogle tilfælde kræver dette også overførsel af personlige data til disse eksterne organisationer. Vi videregiver kun personoplysninger til eksterne organisationer, hvis det er nødvendigt i forbindelse med opfyldelsen af en kontrakt, hvis vi er juridisk forpligtet til at gøre det (f.eks. videregivelse af data til skattemyndigheder), hvis vi har en legitim interesse i videregivelsen i henhold til art. 6 (1) lit. f GDPR, eller hvis et andet retsgrundlag tillader videregivelse af data. Når vi bruger databehandlere, videregiver vi kun vores kunders personlige data på grundlag af en gyldig kontrakt om bestilt behandling. I tilfælde af fælles behandling indgås der en fælles behandlingskontrakt.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling
Mange databehandlingsoperationer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Lovligheden af den databehandling, der er udført indtil tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Ret til at gøre indsigelse mod indsamling af data i specifikke tilfælde og mod direkte markedsføring (Art. 21 GDPR)
HVIS DATABEHANDLINGEN ER BASERET PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER AF GRUNDE, DER SKYLDES DIN SÆRLIGE SITUATION; DETTE GÆLDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERET PÅ DISSE BESTEMMELSER. DET RESPEKTIVE RETSGRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET PÅ, KAN FINDES I DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL VI IKKE LÆNGERE BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN PÅVISE TVINGENDE LEGITIME GRUNDE TIL BEHANDLINGEN, DER TILSIDESÆTTER DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER TIL AT HÆVDE, UDØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE KRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ARTIKEL 21, STK. 1, I DATABESKYTTELSESLOVEN). HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES MED HENBLIK PÅ DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK PÅ EN SÅDAN MARKEDSFØRING; DETTE GÆLDER OGSÅ PROFILERING, FOR SÅ VIDT DEN ER FORBUNDET MED EN SÅDAN DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU GØR INDSIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER BLIVE BEHANDLET MED DET FORMÅL AT EFTERFØLGENDE IKKE LÆNGERE ANVENDES TIL DIREKTE REKLAME (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21, STK. 2 I GDPR).

Ret til at klage til en tilsynsmyndighed
I tilfælde af brud på GDPR har de registrerede ret til at klage til en tilsynsmyndighed. Retten til at klage berører ikke andre administrative eller retslige midler.

Ret til dataportabilite
Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på grundlag af dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Information, rettelse og sletnin
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du til enhver tid ret til gratis information om dine gemte personlige data, deres oprindelse og modtager og formålet med databehandlingen og, hvis det er relevant, ret til korrektion eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os med dette formål og for yderligere spørgsmål om emnet personlige data.

Ret til at begrænse behandling
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data. For at gøre dette kan du til enhver tid kontakte os. Retten til begrænsning af behandling kan ske i følgende tilfælde:

- Hvis du bestrider nøjagtigheden af dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Så længe kontrollen varer, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data.

- Hvis behandlingen af dine personlige data er sket/sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning.

- Hvis vi ikke længere har brug for dine personlige data, men du har brug for dem til at udøve, forsvare eller håndhæve juridiske krav, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personlige data i stedet for sletning.

- Hvis du har gjort indsigelse i henhold til art. 21 (1) GDPR, skal der foretages en afvejning af dine og vores interesser. Så længe det endnu ikke er afgjort, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at kræve, at behandlingen af dine persondata begrænses.

Hvis du har begrænset behandlingen af dine personlige data, må sådanne data - ud over at blive gemt - kun behandles med dit samtykke eller med henblik på at fastslå, gøre gældende eller forsvare retskrav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser i Den Europæiske Union eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger dette websted SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i browseren på "http://" ændres til "https://" og med låsesymbolet i din browserlinje. Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.  

4. Dataindsamling på denne hjemmeside

Kontaktformular
Hvis du sender os forespørgsler via kontaktformularen, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder de kontaktoplysninger, du angiver der, blive gemt af os med det formål at behandle forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke. Behandlingen af disse data er baseret på Art. 6 (1) lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6 (1) (f) GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 (1) (a) GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at behandlingen af din forespørgsel er afsluttet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket.

Anmodning via e-mail, telefon eller fax
Hvis du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, gemmer og behandler vi din forespørgsel inklusive alle personoplysninger (navn, forespørgsel) med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke. Behandlingen af disse data er baseret på art. 6, stk. 1, lit. b GDPR, hvis din anmodning er relateret til opfyldelsen af en kontrakt eller er nødvendig for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på vores legitime interesse i effektiv behandling af de forespørgsler, der er rettet til os (art. 6 stk. 1 lit. f GDPR) eller på dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a GDPR), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. De data, du sender til os via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til at gemme dem, eller formålet med at gemme dataene ikke længere gælder (f.eks. efter at vi har afsluttet behandlingen af din anmodning). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirkede.

5. Sociale medier

Instagram
Funktionerne i Instagram-tjenesten er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Når det sociale medieelement er aktivt, oprettes der en direkte forbindelse mellem din slutenhed og Instagram-serveren er etableret. Instagram modtager derved oplysninger om dit besøg på denne hjemmeside. Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet på denne hjemmeside til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at forbinde dit besøg på denne hjemmeside med din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Instagrams brug af dem. For så vidt der er indhentet samtykke, anvendes ovennævnte tjeneste på grundlag af art. 6, stk. 1, litra a GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Såfremt der ikke er indhentet samtykke, er brugen af tjenesten baseret på vores legitime interesse i at opnå størst mulig synlighed i sociale medier. I det omfang personoplysninger indsamles på vores hjemmeside ved hjælp af det her beskrevne værktøj og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, i fællesskab ansvarlige for denne databehandling (art. 26 GDPR). Det fælles ansvar er udelukkende begrænset til indsamlingen af dataene og deres videresendelse til Facebook eller Instagram. Facebooks eller Instagrams behandling, der finder sted efter videresendelsen, er ikke en del af det fælles ansvar. De forpligtelser, der påhviler os i fællesskab, er fastlagt i en fælles behandlingsaftale. Du kan finde aftaleteksten på: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. I henhold til denne aftale er vi ansvarlige for at give databeskyttelsesoplysningerne, når vi bruger Facebook- eller Instagram-værktøjet, og for at implementere værktøjet på vores hjemmeside på en måde, der er sikker fra et databeskyttelsesperspektiv. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden i Facebook- og Instagram-produkterne. Du kan gøre de registreredes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedrørende de data, der behandles af Facebook eller Instagram, gældende direkte over for Facebook. Hvis du gør de registreredes rettigheder gældende over for os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook. Dataoverførsel til USA er baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Detaljer kan findes her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. For mere information, se venligst Instagrams privatlivspolitik: https://privacycenter.instagram.com/policy/. Virksomheden er certificeret i henhold til "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder ved databehandling i USA. Enhver virksomhed, der er certificeret i henhold til DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. For mere information, kontakt venligst udbyderen på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant- detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6. Plugins og værktøjer

Google Fonts (lokal hosting)
Dette websted bruger såkaldte Google Fonts, som leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. En forbindelse til Googles servere finder ikke sted. Yderligere oplysninger om Google Fonts kan findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Kilde: https://www.e-recht24.de


Website Design and Code: Bergbrand | Real Estate Marketing | www.bergbrand.de